Algemene Voorwaarden

webwinkel 450hPa Outdoor

Bedrijft naam:
450hPa Outdoor

Adres:
Tivolilaan 89
5645 GE
Eindhoven

Bereikbaar via:
Contact formulier
+31(0)641761811

Rekeningnummer
NL82 KNAB 0255 6633 66 tnv 450hPa Outdoor

Btwnummer:
NL 200844295B01

Kamer van Koophandel:
57075131

Artikel 1 Identiteit Artikel

2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen 450hPa Outdoor en een consument, waar op 450hPa Outdoor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Zodra de consument besteld bij 450hPa Outdoor, verklaart hij zich akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als 450hPa Outdoor gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 450hPa niet, dit is ook van toepassing op prijs vermeldingen.

Artikel 4 De overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de consument de bestelling verstuurd en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zodra de consument zijn bestelling geplaatst heeft, ontvangt de consument direct via de e-mail een bevestiging van 450hPa Outdoor. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is nog geen aanvaarding van de overeenkomst, maar documenteert alleen dat de bestelling bij ons is aangekomen. De overeenkomst wordt door ons aanvaard doordat wij de goederen leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onmiddellijk mee.

Artikel 5 De prijs

Alle genoemde prijzen in de webwinkel van 450hPa Outoor zijn in Euros en inclusief BTW.

Artikel 6 Betaling

1.Voor zover anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen, elektronisch te worden voldaan. De betaling van de goederen wordt verricht overeenkomstig de betalingswijzen die in de bestelprocedure zijn aangeboden en overeenkomstig de daar genoemde voorwaarden.

2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de ondernemer te melden.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Tot het factuurbedrag volledig is voldaan, blijven de goederen het eigendom van 450hPa Outdoor.

Artikel 8 Verzendkosten

Voor de verzending van de artikelen brengt 450hPa Outdoor de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening. De bestellingen worden via Kiala tegen het vaste tarief van 3,95 per pakket, verstuurd. Bij artikelen die vanuit het buitenland verzonden moeten worden kan er een extra toeslag gevraagd worden. De toeslag bedraagt maximaal 20,00 boven op het vaste tarief van 3,95. Bij artikelen waar dit van toepassing is zal dit van te voren vermeld worden.

Artikel 9 Levering

1. 450hPa Outdoor zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan 450hPa Outdoor kenbaar heeft gemaakt. 3. 450hPa Outdoor zal geaccepteerde bestellingen doorgaans binnen 14 dagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de levering op u over.
6. De retour kosten zijn voor de consument, tenzij hier een andere afspraak over gemaakt is met de consument. Voor het retour zenden van producten gaat onze voorkeur uit naar Kiala

Artikel 10 Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk, lees; nog verkoopbaar als nieuw – in de originele staat en verpakking aan 450hPa Outdoor retourneren, conform de door 450hPa Outdoor verstrekte instructies.
3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van verzending voor zijn rekening. 4.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal 450hPa Outdoor dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
4. 450hpa Outdoor mag zich onthouden van het herroepingsrecht bij artikelen die speciaal besteld zijn voor de consument, veiligheidsartikelen zoals; touwen, karabiniers, helmen, gordels

Artikel 11 Privacy

1. 450hPa Outdoor gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om en neemt bij alle gegevensverwerkingsprocedures, d.w.z. de registratie, de opslag en het gebruik van gegevens de actuele wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften strikt in acht.
2. Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Alle artikelen die in het assortiment van 450hPa Outdoor zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan buitensportmateriaal moet voldoen. 450hPa Outdoor garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de door 450hPa Outdoor geleverde artikelen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de consument beperkt tot het geen in deze voorwaarden in artikel 9 onder Herroepingsrecht is geregeld. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. 450hPa Outdoor sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen uit. Wanneer de fabrikant van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van 450hPa Outdoor beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de aankoopprijs. Dit gebeurd pas wanneer 450hpa Outdoor deze kosten bij de fabrikant heeft kunnen verhalen. Bovendien is 450hPa Outdoor niet aansprakelijk, indien de schade is te wijten aan opzet, onkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de bijgeleverde voorschriften, dan wel oneigenlijk gebruik van de consument. 450hPa Outdoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze webwinkel en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie van deze webwinkel.

Artikel 13 Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 450hPa Outdoor in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit zal schriftelijk aan de consument meegedeeld worden, zulks zonder dat 450hPa Outdoor gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14 Auteursrecht

Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van 450hPa Outdoor, namelijk www.450hpaoutdoor.nl, te kopieren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van 450hPa Outdoor. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst, afbeeldingen en videos in deze webwinkel mogen zonder schriftelijke toestemming van 450hPa Outdoor noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

© 2016 450hPa Outdoor All rights reserved